SOPIMUSEHDOT

Yleiset palvelu- ja toimitusehdot

Tässä liitteessä kerrotaan viestintätoimisto F-Framilla Finland Oy:n ja asiakkaan väliset yleiset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin Sopijapuolista käytetään nimityksiä ”Framilla” ja ”Asiakas” sekä yhdessä ”Sopijapuolet”. Ehdot koskevat kaikkia Framillan ja Asiakkaan välillä sovittavia tai projektihintaisina töinä suoritettavia toimeksiantoja (myöhemmin ”Toimeksianto” tai ”Sopimus”).

1.FRAMILLAN VELVOLLISUUDET

1.1 Framilla vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.

1.2 Framilla sitoutuu noudattamaan Asiakkaan ohjeita ja määräyksiä Toimeksiannon toteutuksessa ja muutoin toimimaan Asiakkaan edun mukaisesti Toimeksiantoa suorittaessaan.

 1. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

2.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa Framillalle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa Framillalle antamistaan tiedoista ja ohjeista ja niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.

 1. TOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN

3.1 Toimeksianto on suoritettava sovitusti sovitussa aikataulussa, huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen.

3.2 Framilla voi käyttää Toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Tällöin Framilla vastaa alihankkijoiden työn laadusta kuin omastaan. Framilla ei vastaa alihankkijan virheistä toimitusten, kuljetusten tai heidän käyttämien kolmansien osapuolien suhteen.

3.3 Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on Toimeksiantosopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Framilla ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun tai kun Asiakas on toimeksiannon hyväksytysti vastaanottanut.

3.4 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen Asiakkaan toimesta, hintaan sisältyy kaksi vedoskierrosta. Jos vedoskierroksia tarvitaan useampi tai asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä yleisen tai sovitun hinnaston mukaisesti.

3.5 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa Toimeksiannon suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa.

 

4 HINNAT

4.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti toimituksen kohteen hinnasta, hinnoittelusta ja hintojen muutoksista. Siltä osin kuin Sopijapuolet eivät ole toimituksen kohteen hinnasta, hinnoittelusta ja hintojen muutoksista kirjallisesti toisin sopineet, sovelletaan kohtien 4.2 – 4.5 mukaisia ehtoja.

4.2 Ellei jollekin tuotteelle tai palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen tuotteen tai palvelun osalta tilaushetkellä voimassa olevaa Framillan hinnaston mukaista hintaa.

4.3 Framillalla on oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista asiakkaalle kirjallisesti vähintään 90 vuorokautta ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa kyseinen sopimus samanaikaisesti myös sellaisten muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita Asiakas ei voi edellä mainitun irtisanomisen johdosta olennaisilta osin enää käyttää hyödykseen. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin.

4.4 Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

4.5 Framillalla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut ja päivärahakorvaukset. Framillalla on lisäksi oikeus veloittaa erikseen palvelun edellyttämän yli 60 kilometrin pituisen edestakaisen matkan matka-ajasta puolet sovitusta tuntihinnasta. Jos edestakainen matka on enintään 60 kilometriä, matka-aikaa, eikä yllämainittuja matka-, majoitus tai päivärahakorvauksia ei veloiteta, ellei erikseen sovita. Muista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen.

 1. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

5.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti Toimeksiannon suorittamisesta maksettavan korvauksen.

5.2 Laskutus tapahtuu asiakkaan hyväksymän toimeksiannon valmistuttua. Projektihintaisissa töissä voidaan laskuttaa sopimuksen mukaisesti ennalta määrätyt osuudet projektin alkaessa ja sen valmistuttua. Laskujen erittely on työ- ja toimeksiantokohtainen.

5.3 Framillalla on oikeus laskuttaa tuotteet toimituksen tapahduttua ja palvelut niiden tekemisen jälkeen. Framillalla on kuitenkin oikeus laskuttaa toistuvaismaksut tai muut jaksoissa laskutettavat maksut kirjallisesti sovituin laskutusjaksoin etukäteen tai, ellei laskutusjaksoista ole kirjallisesti sovittu, kuukausittain etukäteen. Jos Sopijapuolet ovat sopineet toimituksen tai sen osan hyväksymismenettelystä, Framilla kuitenkin laskuttaa aikaveloitteiset maksut kuukausittain jälkikäteen ja muut toimitukseen perustuvat maksut kyseisen toimituksen tai sen osan hyväksymisen jälkeen.

5.4 Maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

6.OIKEUDET AINEISTOIHIN

6.1 Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten valmistuvaan aineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen. Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa, mutta eivät koske työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakas saa täyden tekijänoikeuden kaikkeen Framillan Asiakkaalle valmistamaan hyväksyttyyn ja maksettuun lopulliseen aineistoon. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan tekijän moraalisia oikeuksia.

6.2 Framilla hankkii Asiakkaalle kaikki kolmansille kuuluvat, toimeksiantoon liittyvät tekijänoikeudet, luvat ja suostumukset sovittaessa. Framilla ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista kolmansien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista.

7.OIKEUDET REFERENSSEIHIN

7.1 Framilla saa signeerata käyttää asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa Framillan kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen.

 1. MATERIAALIN SÄILYTTÄMINEN JA TIETOSUOJA

8.1  Framilla hoitaa huolellisesti hallussaan olevaa Asiakkaan omaisuutta sekä huolehtii alkuperäiskappaleiden ja jäljentämisaineiston säilyttämisestä sopimuskauden ajan.

8.2 Framillalla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain sopimuksen ja Asiakkaan antamien kirjallisten suostumusten mukaisesti. Framilla noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön edellyttämää hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Toimittaja toteuttaa tekniset ja organisatoriset toimet, joista on sovittu. Asiakas on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) tarkoittama rekisterinpitäjä. Asiakkaan henkilötietoja käsitellessä Framilla on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen käsittelijä.

8.3 Asiakas antaa Framillalle yleisen luvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Framillan on tiedotettava Asiakasta kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista, ja annettava siten Asiakkaalle mahdollisuus vastustaa tällaisia muutoksia. Mikäli Asiakas ei vastusta kirjallisesti henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista 14 vuorokauden kuluessa Framillan lähettämästä kirjallisesta ilmoituksesta, katsotaan Asiakkaan suostuvan sanottuun muutokseen.

 1. SALASSAPITO

9.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina Sopimuksen tai Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Luottamuksellisia ovat sellaisiksi merkityt tiedot sekä tiedot, jotka Sopijapuolen olisi tullut asiayhteydestä ymmärtää luottamuksellisiksi. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai jonka vastaanottava Sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus ei myöskään koske aineistoa tai tietoa jonka vastaanottava Sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

9.2 Sopijapuolilla on oikeus hyödyntää Sopimuksen tai Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä hankkimaansa tai saamaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

9.3 Tähän Ehtojen kohtaan 8 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen tai Toimeksiannon päättymisen jälkeenkin.

 1. VASTUUT

10.1 Sopijapuolet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää kauppatapaa.

10.2 Asiakas vastaa Framilla antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Framilla vastaa siitä, että sen suunnittelema viestintä ja markkinointi on lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaista.

 1. ALIHANKINNAT

11.1 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Framillalla on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Framillan tulee antaa Asiakkaan pyynnöstä tarpeellisia tietoja toimituksen kohteeseen liittyviä tehtäviä suorittavista alihankkijoistaan.

11.2 Framilla vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta osaltaan Asiakkaalle asetettuja velvoitteita. Framilla vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

11.3 Framilla sitoutuu osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että sen alihankkijat toimivat tarvittaessa keskenään yhteistyössä Asiakkaan alihankkijoiden kanssa toimituksen kohteeseen liittyvissä tehtävissä.

 1. YLIVOIMAINEN ESTE

12.1 Framilla ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Framillan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Framillan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Framilla ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

12.2 Framillan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Framillan ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

12.3 Framillan on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti Asiakkaalle.

 1. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

13.1 Framilla vastaa Asiakkaalle  Sopimusta tai Ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kustannukset.

13.2 Kaikkien vahinkojen osalta Sopijapuolten vastuu Toimeksiantoon perustuvasta vahingosta on enintään Framillalle kyseisen Toimeksiannon perusteella suoritettujen palkkioiden yhteismäärä.

13.3 Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

14.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14.2 Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopijapuolen toiselle Sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

 1. MUUT EHDOT

15.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan saa evätä ilman perusteltua syytä, jos siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sopimuksen ehtoja ja siirto tapahtuu Sopijapuolen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle taholle tai liiketoimintasiirron yhteydessä.

15.2 Framillalla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle.

15.3 Kaikki Sopimuksen ja Ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

 

Tilaa Framillan uutiskirje

Liittymällä Framillan uutiskirjeen tilaajaksi annan Framillalle luvan lähettää sähköpostiini ajankohtaista asiaa viestinnästä ja kutsuja tapahtumiin. Voit milloin tahansa poistua listalta ja poistaa tietosi rekisteristämme.

Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!

Share This